Ochrana osobných údajov - GDPR


1. Všeobecné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov na internetovej stránke www.agrosluzba.sk upravujú spôsob spracovania a ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa webového sídla www.agrosluzba.sk, ktoré slúži ako internetová prezentácia firmy.

Zásady ochrany osobných údajov webového sídla www.agrosluzba.sk sú vypracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa upravuje a nahrádza smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. v z.n.p. Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto zásady sú určené predovšetkým ako poučenie a informácia návštevníkom webového sídla ako dotknutým osobám o rozsahu, spôsobe získavania a nakladania s osobnými údajmi.


2. Vymedzenie pojmov

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.

Prevádzkovateľ – spoločnosť Viliam Mudrák Agroslužba, Štúrova 94, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 34314342, spoločnosť zapísaná v Registri živnostenského odboru Obvodného Úradu v Nitre - číslo živnostenského registra: 430-4499, ktorá je prevádzkovateľom webového sídla www.agrosluzba.sk.

GDPR (General Data Protection Regulation) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby).

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Webové sídlo – webové stránky www.agrosluzba.sk.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa – vylepšovanie funkcionality webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov.

Užívateľ – návštevník internetovej stránky www.agrosluzba.sk.


3. Účel a dôvody spracovania osobných údajov

Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla:

(a) pre interné obchodné potreby Prevádzkovateľa, napríklad pre vylepšenie ponuky nášho sortimentu, pre účely získania informácií o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a

(b) pre potreby zákazníkov Prevádzkovateľa za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov podľa potrieb zákazníkov, ktoré by inak nezískali.

Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva iné osobné údaje užívateľov webového sídla.


4. Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúce práva:

Právo odvolať poskytnutý súhlas – dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať ktorýkoľvek súhlas.

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom – dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalším informáciám v zmysle čl. 15 nariadenia GDPR.

Právo na informácie – dotknutá osoba má právo zaslať prevádzkovateľovi písomné alebo elektronické žiadosti o informácie vo veci spracovania osobných údajov, na ktoré prevádzkovateľ odpovie do 2 mesiacov od doručenia žiadosti. Kontakt pre poskytovanie informácií: Viliam Mudrák Agroslužba, Štúrova 94, 949 01 Nitra, Slovenská Republika


5. Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na minimalizáciu úniku alebo poškodenia osobných údajov, napríklad dostatočné zabezpečenie prevádzky, používanie zabezpečených prístupov, firewallu, antivírusového programu, bezpečnostný certifikát SSL webového sídla.

Časti webového sídla môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú prevádzkovateľom vlastnené alebo prevádzkované. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o dotknutých osobách.


6. Súbory Cookies

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá v zariadení užívateľa (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o zariadeniach užívateľa, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať prehliadač užívateľa alebo ukladať nastavenia užívateľa a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, pre uľahčenie používania internetovej stránky www.agrosluzba.sk. Prevádzkovateľ používa vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napríklad nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics.

Súbory cookie môže užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Užívateľ môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Prehliadač môže užívateľovi umožniť nastavenie spracovávania cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od súhlas s použitím konkrétneho súboru cookie. Užívateľ však musí brať na vedomie, že niektoré časti stránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.


7. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.agrosluzba.sk.